ﻣﺮاﺣﻞ آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻣﺤﯿﻂ ﻧﺼﺐ پارکت ﻟﻤﯿﻨﯿﺖ

jafar
سه شنبه, 23 مرداد 1397
429
4.0/5 rating (5 votes)
  ﻣﺮاﺣﻞ آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻣﺤﯿﻂ ﻧﺼﺐ پارکت ﻟﻤﯿﻨﯿﺖ

how-to-install-snap-together-laminate-flooring-1-2  ﻣﺮاﺣﻞ آﻣﺎده ﺳﺎزي ﮐﻔﭙﻮش ﻟﻤﯿﻨﯿﺖ و ﻣﺤﯿﻂ ﻧﺼﺐ آن

اﺑﺘﺪا ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﺮش و ﻣﻮﮐﺖ و ﮐﻔﭙﻮش ﭼﻮﺑﯽ در ﻣﺤﻞ قبل از ﻧﺼﺐ ، ﺟﻤﻊ آوري کنید . ﻧﺼﺐ ﮐﻔﭙﻮش ﻟﻤﯿﻨﯿﺖ ﺑﺮاي ﮐﻒ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ زﯾﺮ ساخت آن از ﮐﺎﺷﯽ ، ﺳﺮاﻣﯿﮏ و ﺳﻨﮓ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ . 

کف محل نصب باید کاملا تراز و صاف  ﺑﺎﺷﺪ ، ﺗﺮاز ﺑﻮدن و صاف بودن ﺳﻄﺢ ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﯾﮏ ﻣﯿﻠﻪ ﺗﺮاز ﺳﻨﺠﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ، ﺑﺎ اﯾﻦ روش ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮورﻓﺘﮕﯽ و ﯾﺎ برآﻣﺪﮔﯽ در ﮐﻒ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪه، ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ﻧﺼﺐ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﮐﻒ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد .

 ﮐﻒ ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻣﻸ ﺗﻤﯿﺰ و ﺧﺸﮏ ﺑﺎﺷﺪ.

ﮐﻔﭙﻮش ﻫﺎي ﻟﻤﯿﻨﯿﺖ ﺑﺎﯾﺪ در اﺗﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻧﺼﺐ ﺷﻮد  48 یا 72ﺳﺎﻋﺖ ﭘﯿﺶ از ﻧﺼﺐ در وﺿﻌﯿﺖ اﻓﻘﯽ ﻧﮕﻬﺪاري و آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺎﯾﺪ دﻗﺖ ﺷﻮد ﮐﻔﭙﻮش در ﻣﻌﺮض ﺑﺎد ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻪ دﯾﻮار ﺗﮑﯿﻪ داده ﻧﺸﻮد ﮐﻔﭙﻮش ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺪاﻗﻞ 50 سانتیمتر از دﯾﻮار ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﯿﺪﻣﺎن اﻧﺒﺎر ﻗﺮار داده ﺷﻮﻧﺪ .

دﻣﺎي ﮐﻒ ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ  ﻗﺒﻞ از ﻧﺼﺐ  ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺼﺐ و ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯿﻦ 15 ﺗﺎ 28 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﺑﺎﺷﺪ.

رﻃﻮﺑﺖ ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ  ﻗﺒﻞ از ﻧﺼﺐ  ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺼﺐ و ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده ﺑﯿﻦ 40 ﺗﺎ 70  درﺻﺪ ﺑﺎﺷد. 

 باتوجه به اﯾﻨﮑﻪ در ﭼﻪ ﻓﺼﻠﯽ از ﺳﺎل ﺑﺎﺷﯿﻢ ، ﮐﻔﭙﻮﺷﻬﺎي ﻟﻤﯿﻨﯿﺖ در ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺼﺐ در ﻣﻌﺮض ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻫﻮا و دﻣﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ، ﻟﺬا ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺼﺐ دﻣﺎي ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ 18 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﺑﺎﺷﺪ.

گروه معماری و دکوراسیون داخلی آدرین

گروه معماری و دکوراسیون داخلی آدرین با بیش از 15 سال سابقه کاری در زمینه دکوراسیون داخلی :ساخت و اجرای انواع کابینت اشپزخانه ،کمد دیواری،تخت خواب شو،غرفه فروشگاهی،کاغذ دیواری ، پارکت لمینت،کفپوش های صنعتی،ورزشی،وقرنیز دیوارکوب و...اماده ارائه خدمات به شما مشتریان محترم میباشد.

آدرس فروشگاه: نعمت آباد-خیابان پوریای ولی-جنب کوچه31شرقی-پلاک251

شماره تلفن:55867317-021

شماره تلگرام:09198212631